ЦЕНТАР ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК

КАО СТРАНИ И НЕМАТЕРЊИ

Организован је у два нивоа А1 и А2.
Ниво А1 намењен је апсолутним почетницима и има за циљ савладавање изговора свих фонема српског језика, употребу ћирилице и латинице, као и овладавање основама граматике. Предвиђена је обрада презента, перфекта, футура, затим именица и основних падежних значења, личних, присвојних и показних заменица, придева (описних) и антонима најчешће коришћених придева. Нарочита пажња поклоњена је лексици кроз обраду одређених тема. Тако ће се савладати основне форме учтивости у српском језику, лексика у вези са храном и пићем, одевањем, сналажењем на улици, продавници, академској заједници. У том смислу посебно ће бити од значаја стављање кандидата у замишљене животне ситуације, као што су представљање и упознавање, телефонски разговори, дијалози у мењачници или ресторану, кафићу и сл.
Ниво А2 намењен је онима који већ имају одређено преџнање (обухваћеног на нивоу А1), при чему се граматичка правила даље продубљују и проширију. Осим презента, перфекта и футура обрађује се императив, као и трпни глаголски придев, а нарочита пажња поклања се позицији глаголских енклитика у реченици. Предвиђено је разматрање појединих група именица, као и описних и присвојних придева. Такође је планирана обрада непроменљивих речи у српском језику.

НИВО

СЕМЕСТАР

БРОЈ ЧАСОВА НЕДЕЉНО

УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА

A1

Зимски

15

225

A2

Летњи

15

225

Литература:
1. Маша Селимовић Момчиловић, Љубица Живанић: Српски за странце – реч по реч. Почетни течај. Београд: Институт за стране језике, 2012.
2. Маша Селимовић Момчиловић, Љубица Живанић: Српски за странцереч по реч. Радна свеска. Београд: Институт за стране језике, 2013.
Цена свих курсева по семестру износи 500 евра у динарској противвредности на дан уплате по средњем курсу Народне банке Србије, независно од броја полазника. Посебне олакшице (у виду смањене цене курса или његовог бесплатног похађања) имају они који у Центар долазе као учесници неког од актуелних пројеката.

ПРИЈАВА

ОНЛАЈН

Ко је на мрежи: 19 гостију и нема пријављених чланова