ПРОВЕРА ЗНАЊА СРПСКОГ ЈЕЗИКА ЗА СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ

THE EVALUATION OF KNOWLEDGE OF THE SERBIAN LANGUAGE FOR FOREIGN CITIZENS

Центар врши проверу знања српског језика за стране држављане и издаје одговарајуће сертификате (за потребе студирања или личне потребе). Износ од 100 евра (у динарској противвредности на дан уплате) треба уплатити на жиро рачун Филозофског факултета у Нишу: 840-1818666-89 (сврха уплате: провера знања српског језика; позив на број: 74212124). Посебне олакшице (у виду смањене цене курса или његовог бесплатног похађања) имају они који у Центар долазе као учесници неког од актуелних пројеката.

The Centre performs evaluations of the level of knowledge of the Serbian language for foreign citizens and issues appropriate certificates (for academic or personal needs). The amount of €100 (in RSD equivalent on the day of the payment) should be paid to the bank account of the Faculty of Philosophy in Niš: 840-1818666-89 (purpose of payment [svrha uplate]: the evaluation of knowledge of the Serbian language [proverа znаnjа srpskog jezikа]; reference number [poziv na broj]: 74212124). There are special benefits (in the form of a lower cost for the course or free attendance) for those who come to the Centre as participants of any of the current projects.