Почетни курс А1 и А2

Levels A1 and A2

Niveaux débutants A1 et A2

Организован је у два нивоа А1 и А2.

Ниво А1 намењен је апсолутним почетницима и има за циљ савладавање изговора свих фонема српског језика, употребу ћирилице и латинице, као и овладавање основама граматике. Предвиђена је обрада презента, перфекта, футура, затим именица и основних падежних значења, личних, присвојних и показних заменица, придева (описних) и антонима најчешће коришћених придева. Нарочита пажња поклоњена је лексици кроз обраду одређених тема. Тако ће се савладати основне форме учтивости у српском језику, лексика у вези са храном и пићем, одевањем, сналажењем на улици, продавници, академској заједници. У том смислу посебно ће бити од значаја стављање кандидата у замишљене животне ситуације, као што су представљање и упознавање, телефонски разговори, дијалози у мењачници или ресторану, кафићу и сл.

Ниво А2 намењен је онима који већ имају одређено преџнање (обухваћеног на нивоу А1), при чему се граматичка правила даље продубљују и проширију. Осим презента, перфекта и футура обрађује се императив, као и трпни глаголски придев, а нарочита пажња поклања се позицији глаголских енклитика у реченици. Предвиђено је разматрање појединих група именица, као и описних и присвојних придева. Такође је планирана обрада непроменљивих речи у српском језику.

НИВО: А1, А2

СЕМЕСТАР: летњи, зимски

БРОЈ ЧАСОВА НЕДЕЉНО: 15

УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА: 225

Литература:

1. Маша Селимовић Момчиловић, Љубица Живанић: Српски за странце – реч по реч. Почетни течај. Београд: Институт за стране језике, 2012.

2. Маша Селимовић Момчиловић, Љубица Живанић: Српски за странцереч по реч. Радна свеска. Београд: Институт за стране језике, 2013.

Цена свих курсева по семестру износи 500 евра у динарској противвредности на дан уплате по средњем курсу Народне банке Србије, независно од броја полазника. Посебне олакшице (у виду смањене цене курса или његовог бесплатног похађања) имају они који у Центар долазе као учесници неког од актуелних пројеката.

It is organised in two levels A1 and A2.

Level A1 is intended for absolute beginners and is aimed at mastering the pronunciation of all phonemes of the Serbian language, the use of Cyrillic and Latin scripts, as well as learning the basics of the grammar. The syllabus includes covering present, perfect and future tense, and then nouns and basic case meanings, personal, possessive and demonstrative pronouns, adjectives (descriptive) and antonyms of the most commonly used adjectives. Special attention has been given to the lexicon through the treatment of specific topics. Thus, the students will learn the basic forms of politeness in the Serbian language, the lexicon related to food and drink, clothing, street orientation, shopping, academic community. In this sense, it will be very important to put students into imaginary life situations, such as introducing oneself and meeting others, phone conversations, dialogues in the currency exchange office or a restaurant, coffee shop and the like.

Level A2 is intended for those who already have certain prior knowledge (included in the level A1), whereby grammar rules are further extended. Besides present, perfect and future tenses, this level covers the imperative mood, as well as passive participle, and special attention is given to the position of verbal clitics in a sentence. This level will also cover certain groups of nouns, as well as descriptive and possessive adjectives, and various types of declension in the Serbian language.

LEVEL: A1, A2

SEMESTER: Winter, Summer

NUMBER OF CLASSES PER WEEK: 15

TOTAL NUMBER OF CLASSES: 225

Literature:

1. Mаšа Selimović Momčilović, Ljubicа Živаnić: Srpski zа strаnce – reč po reč [Serbian for Foreigners – Word by Word]. Početni tečаj [Course for Beginners]. Beogrаd: Institut zа strаne jezike, 2012.

2. Mаšа Selimović Momčilović, Ljubicа Živаnić: Srpski zа strаnce – reč po reč [Serbian for Foreigners – Word by Word]. Rаdnа sveskа [Workbook]. Beogrаd: Institut zа strаne jezike, 2013.

The cost of each of the courses is € 500 in RSD equivalent on the day of the payment at the average exchange rate of the National Bank of Serbia, regardless of the number of participants. There are special benefits (in the form of lower cost for the course or free attendance) for those who come to the Centre as participants of any of the current projects.


Niveaux débutants A1 - A2

Le niveau A1 est destiné aux débutants absolus et son but est de leur apprendre à prononcer tous les phonèmes de base de la langue serbe, à utiliser les alphabets cyrillique et latin, ainsi que de leur apprendre des bases de grammaire. Les apprenants pourront découvrir également l’apprentissage du présent, du passé composé, du futur, des noms et des significations basiques des cas (déclinaison) ainsi que les pronoms personnels, possessifs et démonstratifs, des adjectifs (descriptifs), des antonymes les adjectifs les plus fréquents. Le lexique est travaillé avec une attention toute particulière à travers l'exploitation de différentes thématiques. De cette manière, les apprenants auront l’occasion d’apprendre des formes de politesse fondamentales, le lexique de la nourriture et de la boisson, de l'habillement, de l’orientation dans la rue, dans un magasin et dans la communauté académique. Dans ce but, les candidats pourront expérimenter des situations quotidiennes imaginaires, comme par exemple se présenter et rencontrer quelqu’un, parler au téléphone, parler au serveur au restaurant ou au café, au guichet ou dans une maison d'échange, etc.

Le niveau A2 est destiné aux apprenants qui ont déjà acquis des connaissances en serbe (compris dans le niveau A1). En cours de ce niveau, les apprenants vont approfondir et élargir leurs connaissances. Outre les temps verbaux de l’indicatif tels que le présent, passé composé et les temps du futur, ce niveau comprend aussi le mode impératif ainsi que la voix passive. Une attention toute particulière est portée sur la position des enclitiques de verbes dans une phrase. Au cours de l’apprentissage du niveau A2, les apprenants auront l’occasion d'acquérir des connaissances de certains groupes de noms ainsi que des adjectifs descriptifs et possessifs, des différents types de déclinaison dans la langue serbe.