Средњи курс Б1 и Б2

Levels B1 and B2

Средњи курс обухвата нивое Б1 и Б2. Намењени су полазницима који имају компетенцију нивоа А2, односно Б1 и који желе самосталнију комуникацију што се постиже кроз обогаћивање знања граматиком, лексиком и на социокултуролошком плану.


Нивоом Б1 предвиђена је обрада футура II, потенцијала, глаголског прилога садашњег, апстрактних и глаголских именица, као и даље богаћење лексичког фонда.


Ниво Б2 обухвата утврђивање стечених знања, која се проширују утврђивањем места књижевног акцента у речима и разликовањем интонације и дужине акцената. Указује се на употребу безличног глагола требати, као и на конструкције са има и нема.

НИВО: Б1, Б2

СЕМЕСТАР: зимски, летњи

БРОЈ ЧАСОВА НЕДЕЉНО: 9

УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА: 135

Литература:


1. Смиља Здравковић, Љубица Живанић, Бранимир Путник: Српски за странце – више од речи. Београд: Институт за стране језике, 2012.


Цена свих курсева по семестру износи 500 евра у динарској противвредности на дан уплате по средњем курсу Народне банке Србије, независно од броја полазника. Посебне олакшице (у виду смањене цене курса или његовог бесплатног похађања) имају они који у Центар долазе као учесници неког од актуелних пројеката.

The intermediate course includes the levels B1 and B2. They are intended for participants whose level of competence is A2, that is B1, and who want more independent communication, which is achieved through enriching one’s knowledge of grammar, and the lexicon in the social and cultural context.

The level B1 includes future II, conditional, the present participle, abstract and verbal nouns, as well as the further building up of vocabulary.

The level B2 includes the brushing up on the previously acquired knowledge, which is expanded by establishing the place of the word stress in the literary language and differentiation of intonation and length of stress. It is also pointed out to the use of the impersonal verb “trebati”, as well as the sentence constructions with “ima” i “nema”.

LEVEL: B1, B2

SEMESTER: WINTER, SUMMER

NUMBER OF CLASSES PER WEEK: 9

TOTAL NUMBER OF CLASSES: 135


Literature:

1. Smiljа Zdrаvković, Ljubicа Živаnić, Brаnimir Putnik: Srpski zа strаnce – više od reči [Serbian for Foreigners – More than Words]. Beogrаd: Institut zа strаne jezike, 2012.

The cost of each of the courses is € 500 in RSD equivalent on the day of the payment at the average exchange rate of the National Bank of Serbia, regardless of the number of participants. There are special benefits (in the form of a lower cost for the course or free attendance) for those who come to the Centre as participants of any of the current projects.