Напредни курс Ц1 и Ц2 Levels C1 and C2

Предвиђени нивои Ц1 и Ц2 намењени су онима који владају српским језиком (подразумевају компетенцију Б1, тј. Б2), али им је у циљу унапређења комуникације и стручног усавршавања и напредовања потребно шире упознавање граматичког и лексичког система српског језика, као и српске културе.


Ниво Ц1 обухвата увежбавање свих морфолошких блика српског језика. Посебна пажња посвећује се разговору на различите теме, при чему је кандидат оспособљен да заступа и брани своје ставове.


Нивоом Ц2 планирано је продубљивање граматичких знања. Посебно се обраћа пажња на природан изговор, као и богаћење лексичког фонда читањем књижевних текстова. Инсистира се на превођењу са матерњег језика на српски језик, као и на самосталном писању одређених врста текстова.

НИВО: Ц1, Ц2

СЕМЕСТАР: ЗИМСКИ, ЛЕТЊИ

БРОЈ ЧАСОВА НЕДЕЉНО: 8

УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА: 135

Литература:

1. Живојин С. Станојчић: Граматика српског књижевног језика. Београд: Креативни центар, 2010.


Цена свих курсева по семестру износи 500 евра у динарској противвредности на дан уплате по средњем курсу Народне банке Србије, независно од броја полазника. Посебне олакшице (у виду смањене цене курса или његовог бесплатног похађања) имају они који у Центар долазе као учесници неког од актуелних пројеката.

The proposed levels C1 and C2 are intended for those who have already mastered the Serbian language (the language competence on the B1 and/or B2 levels), but in order to improve communication and professional skills they need to expand their knowledge of grammar and lexical system of the Serbian language, as well as Serbian culture.

The C1 level includes practicing all morphological forms of the Serbian language. Special attention is paid to conversations on various topics, whereby the student is able to propose and defend his/her opinions.

The C2 level proposes the expanding of grammar knowledge. Special attention is given to a natural speech flow, as well as the enrichment of the lexicon/vocabulary by reading literary texts. There is also mandatory practice which includes not only translating from the mother tongue into Serbian, but also writing independently certain kinds of texts.

LEVEL: C1, C2

SEMESTER: WINTER, SUMMER

NUMBER OF CLASSES PER WEEK: 8

TOTAL NUMBER OF CLASSES: 135

Literature:

1. Živojin S. Stаnojčić: Grаmаtikа srpskog književnog jezikа [Grammar of the Serbian Literary Language]. Beogrаd: Kreаtivni centаr, 2010.

The cost of each of the courses is € 500 in RSD equivalent on the day of the payment at the average exchange rate of the National Bank of Serbia, regardless of the number of participants. There are special benefits (in the form of a lower cost for the course or free attendance) for those who come to the Centre as participants of any of the current projects.