Контакт

Contact

  • ЦЕНТАР ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК КАО СТРАНИ И НЕМАТЕРЊИ

srpski.kao.strani@filfak.ni.ac.rs

Телефон: +381 18 514 312 (лок. 149)

  • Проф. др НАДЕЖДА ЈОВИЋ, управник Центра

nadezda.jovic@filfak.ni.ac.rs

  • Доц. др Александра Јанић, секретар Центра

aleksandra.janic@filfak.ni.ac.rs

  • CENTER FOR SERBIAN LANGUAGE AS A FOREIGN AND THE SECOND srpski.kao.strani@filfak.ni.ac.rs

Phone: +381 18 514 312 (lok. 149)

  • Full professor NADEŽDA JOVIĆ, the Head of the Center

nadezda.jovic@filfak.ni.ac.rs

  • Assistant professor ALEKSANDRA JANIĆ, secretary of the Center

aleksandra.janic@filfak.ni.ac.rs